پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا
ورود به سامانه

دانشکده فنی و مهندسی

:

معاونین دانشکده


​معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی
​معاون پژوهش
​معاون پشتیبانی و منابع انسانی
​​moslemi.jpg Rahimi112.jpg
 
نام: دکتر حميد مسلمي
 
رتبه علمی: استاديار

تخصص: مهندسی عمران
تلفن: 51212023

نام: دکتر سروش اخلاقی
 
رتبه علمی: استادیار
 
تخصص: مهندسی برق - مخابرات
 
تلفن: 51212024
 

نام: فریبا رحیمی
 
رتبه علمی: لیسانس
 
تخصص: مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
 
تلفن: 51212025