پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

دانشکده فنی و مهندسی

:

صفحات :همه اسنادجهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.گشودن منوگشودن منو

این کتابخانه سیستمی با ابزار انتشار  ایجاد شده است و جهت نگهداری صفحات ایجاد شده در این سایت استفاده می شود.
  
  
  
  
  
  
  
Home.aspx
بازشده جهت ویرایش برای: a.dafiHome.aspx
بازشده جهت ویرایش برای: a.dafi
  
18/05/1438 09:51 ق.ظبدون اطلاعات مربوط به حضورn.rahmaniبدون اطلاعات مربوط به حضورa.dafiمدیر سایتپرنیان | قالب صفحه اختصاصی
testrahmani.aspx
  
25/12/1439 10:01 ق.ظبدون اطلاعات مربوط به حضورn.rahmani
بدون اطلاعات مربوط به حضورn.rahmaniشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
صفحه-تمرین.aspx
  
17/12/1439 11:30 ق.ظبدون اطلاعات مربوط به حضورn.rahmani
بدون اطلاعات مربوط به حضورn.rahmaniشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت