پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

دانشکده فنی و مهندسی

:

News: قابل توجه متقاضیان استفاده از آزمایشگاههای تحقیقاتی( خاص دانشجویانی که پروژه مصوب دارند)

عنوان

قابل توجه متقاضیان استفاده از آزمایشگاههای تحقیقاتی( خاص دانشجویانی که پروژه مصوب دارند)
 

قابل توجه متقاضیان استفاده از آزمایشگاههای تحقیقاتی( خاص دانشجویانی که پروژه مصوب دارند)

متقاضیان استفاده از آزمایشگاههای تحقیقاتی که پروژه مصوب دارند می توانند ضمن مطالعه دستورالعمل​ استفاده از آزمایشگاهها، مطابق روال​ ذکر شده درخواست خود را ارسال نمایند.

 

تاریخ انتشار

07/13/2020

تصویر خبر

پیوست: