پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

دانشکده فنی و مهندسی

:

News: مهلت تحویل مستندات کارآموزی نیمسال دوم 98 – 99

عنوان

مهلت تحویل مستندات کارآموزی نیمسال دوم 98 – 99

دانشجویانی که در 982 کارآموزی اخذ نموده اند ، تا 15 شهریور فرصت دارند مستندات خود را به پژوهشی ارائه دهند.​

تاریخ انتشار

06/30/2020

تصویر خبر

پیوست: