پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه
​​

  

پروژه هاي در دست اجرا :
 

  ​  
 آزمایشگاه حیوانات : اين پروژه با متراژ 400 متر مربع در نهم آبانماه 96 جهت ساخت آزمایشگاه حیوانات دانشکده پزشکی در محل قبلی مرکز تحقیقات گیاهان دارویی آغاز و در حال انجام میباشد. توضیح اینکه ساختمان قدیمی موجود مورد بازسازی قرار خواهد گرفت و طبق زمانبندی انجام شده تا اسفند 96 آماده بهره برداری میگردد.
 

 

 


  


 


 


 

 


   

 محوطه سازی اطراف مسجد : اين پروژه با متراژ 5700 متر مربع در اواخر آذر ماه 96 جهت آماده سازی محوطه اطراف مسجد​ آغاز و طبق یرنامه زمان بندی در اواسط بهمن 96 آماده بهره برداری میگردد.
 

 

 

  

 


  ​​ 
 محوطه سازی دانشکده کشاورزی : اين پروژه با متراژ 3100 متر مربع جهت آماده سازی محوطه دانشکده کشاورزی آغاز و در حال انجام میباشد.
 

 

 

  

   ​​