پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا
ورود به سامانه
آشنایی با معاون دانشجویی
 

 ویرایشگر محتوا

 

 

دکتر رحیمی.jpg


داود رحیمی سجاسی

استاد یار - دکتری فرهنگ و ارتباطات


سمت :معاون دانشجویی
 

شماره تماس:     51215171

پست الکترونیکی: