پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

پرتال دانشکده دندانپزشکی

:

همه محتویات سایت

نمایش تمام سایت ها، لیست ها و کتابخانه های موجود در این سایت.
نما: 
      مورد آخرین تغییر

  لیست ها

News News    49 17 ماه قبل
اعلانات اعلانات  استفاده از این لیست برای ردیابی وقایع آتی، بروزرسانی وضعیت و سایر اخبار گروه.  1 17 ماه قبل
برنامه های آموزشی برنامه های آموزشی    0 6 سال پیش
پیوندها پیوندها  لیست پیوند ها برای نگهداری پیوند ها به صفحات وبی در نظر گرفته شده است, که برای اعضای گروه شما جالب یا مفید می باشد.  3 17 ماه قبل
تقویم آموزشی نیمسال اول 92-91 تقویم آموزشی نیمسال اول 92-91    8 16 ماه قبل
تقویم آموزشی نیمسال دوم 91-92 تقویم آموزشی نیمسال دوم 91-92    8 16 ماه قبل
تقویم گروه تقویم گروه  لیست "تقویم" جهت آگاه سازی از جلسات, سررسید ها و رویداد های مهم دیگر استفاده می شود.  0 17 ماه قبل
تکالیف تکالیف  جهت پیگیری تکالیفی که شما یا اعضای گروه شما باید آنها را تکمیل کنند از لیست "تکالیف" استفاده نمایید.  0 17 ماه قبل
خبر فوری خبر فوری  خبر فوری  1 17 ماه قبل
صفحه اصلی صفحه اصلی    2 17 ماه قبل
فرم ها و آئین نامه ها فرم ها و آئین نامه ها    2 16 ماه قبل
گردش ها گردش ها  استفاده از این لیست برای ارسال انبوه اطلاعات به اعضای تیم و درخواست مهرهای تأیید..  0 17 ماه قبل
گروه های آموزشی گروه های آموزشی    10 7 سال پیش
محل محل  استفاده از این لیست برای ردیابی سریع و آسان موقعیت افراد مختلف طی روز.   0 17 ماه قبل
معاونت پژوهشی معاونت پژوهشی    4 7 سال پیش
منابع منابع  استفاده از لیست منابع، برای مستندسازی ابزارهای اصلی كلی همانند دوربین ها و وسایط نقلیه. كاربرها می توانند منابع ذكر شده لیست تقویم مجموعه ردیابی كنند.  0 17 ماه قبل
وظایف و ماموریت ها وظایف و ماموریت ها    3 17 ماه قبل
کارهای گردش کار کارهای گردش کار  این کتابخانه سیستمی با ابزار انتشار ایجاد شده است و جهت نگهداری تکالیف گردش کار ذخیره شده در این سایت استفاده می شود.  0 3 سال پیش
یادداشت مکالمه تلفنی یادداشت مکالمه تلفنی  استفاده از این لیست برای استفاده مشترک اطلاعات تماس های دریافتی.   0 17 ماه قبل