پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه
ریاست دانشکده 
 
دکتر محمد علی همتی 
نحوه تماس:
تلفن: 88954915-88963486
ایمیل: mahemmati@shahed.ac.ir
 
معاون آموزشی
 
 
دکتر حسن سمیاری
 
ایمیل : semyari@shahed.ac.ir
معاون پژوهشی
 
 
دکتر فرید عباسی
 
ایمیل: fabbasi@shahed.ac.ir  
معاون پشتیبانی و منابع انسانی 
 
 
آقای مهندس مهدی بیات