پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه
ریاست دانشکده 
 
دکتر فرید عباسی
نحوه تماس:
تلفن: 88954915-88963486
ایمیل: fabbasi@shahed.ac.ir
 
معاون آموزشی
 
 
دکتر عباس صالحی وزیری
 
ایمیل : a.salehi@shahed.ac.ir
معاون پژوهشی
 
 
دکتر سید محمدرضا حکیمانه
 
ایمیل: m.hakimaneh@shahed.ac.ir  
معاون پشتیبانی و منابع انسانی 
 
 
آقای مهندس مهدی بیات

ایمیل:bayat@shahed.ac.ir